Скупштина Општег удружења предузетника Ужице на седници одржаној 19.05.2014. године усвојила је

 

 

ИНФОРМАЦИЈЕ И ЗАКЉУЧКЕ

                   О сарадњи Удружења предузетника са јавним предузећима и

                    Локалном управом града Ужица на развоју предузетништва

 

 

Овом информацијом нећемо се бавити сарадњом у ранијим мандатним периодима јер исте уопште није ни било, бећ ћемо краће истаћи сарадњу у предходном  мандатном периоду а детаљније истаћи активности на сарадњи са локалном управом у садашњем мандатном периоду.

Са предходном локалном управом, у последњој години мандатног периода, потписан је Протокол о сарадњи и финансирању активности Удружења на развоју предузетништва. До потписивања протокола дошло је на предлог и инсистирање Удружења предузетника.

Међутим сарадња се завршила са чином потписивања, јер ниједна одредба из Протокола није реализована.

Сарадња са јавним предузећима у ранијем периоду била је једно извесно време са Дирекцијом за изградњу.Од Дирекције, а преко Удружења обавештавани су предузетници о слободним локацијама за изградњу производних капацитета, као и о условима за прибављање тих локација.Тако је било предвиђено и плаћање на дужи временски период, односно отплату.

Удружење је акценат веће активности на сарадњу усмерило са сада актуелном локалном самоуправом.

И овог пута покретач иницијативе о сарадњи било је Удружење предузетника, а иницијатива се заснивала на:

– Потписаном Споразуму СНС и Асоцијације малих и средњих предузећа и предузетника Србије о заједничком наступу на предходним изборима и обавезама у после изборном периоду. Тако је чланом 5. наведеног Споразума предвиђено(исти перписан у оригиналу): у склопу изборних листа за градске и општинске одборнике планирати један број места за привреднике који би били представници АППС у градским и општинским већима након избора

– Изјави садашњег градоначелника у предизборној кампањи да ће се заложити за бржи развој приватног сектора и предузетништва

– Неопходној потреби за даљи развој предузетништва, првенствено производних делатности на целој територији града Ужица, а у циљу отварања нових капацитета, проширењу постојећих и повећању запослености

– Предузимању мера за заустављање стагнације у смањењу постојећег броја предузећа и предузетника као и стагнацију у пословању истих

У току 2012. године, неколико месеци после спроведених избора и у току 2013. године усменим и писаним путем тражили смо разговор са градоначелником и његовим сарадницима по напред наведеним питањима. После више наших инсистирања, до таквих разговора дошло је у месецу марту 2013. године, на коме је начелно постигнута сагласност скоро по свим истакнутим питањима, а Удружење преузело обавезу да уради свој део посла, а у циљу реализације питања из обављеног договора.

Предлози Удружења су били:

 

–          Да представник Удружења учествује у раду градског већа са правом учешћа у раду, без права одлучивања.Удружење је доставило писмени захтев по овом питању.Захтев није прихваћен, а упућени смо да информације о раду Градског већа можемо добити на друге начине.

–          Да локална управа, а првенствено јавна предузећа, утврде услове за стимулисање преузетника који улажу у инвестиције за развој привредних делатности, а првенствено: убрзан и скраћен поступак издавања одговарајућих дозвола, одложено плаћање јавним предузећима пре и за време инвестирања, већ да плаћање буде са почетком производње са ограничавањем рока и обезбеђењем одговарајућих инструмената гаранције, дефинисање локација за изградњу објеката и др.

–          Да локална управа и Удружење предузетника распишу оглас за кандидовање производних програма, са јасно дефинисаним условима и локацијама, а по могућности и дефинисаним делатностима које ће имати предност при избору програма

–          Да јавна предузећа обавештавају Удружење о свим потребним радовима и услугама у оквиру јавног предузећа, а у циљу учешћа предузетника на конкурсу – огласу за избор извођача радова или услуга, било самостално или у конзорцијуму, а под условом да њихова понуда буде прихваћена као најповољнија

–          Да локална управа делимично финансира активности Удружења на изради инестиционих програма за предузетнике, првенствено из производних делатности, као и појављивање Удружења у локалним медијима у циљу пропагирања активности и сарадње Удружења и локалне управе по питањима развоја предузетништва. По овом основу урађен је програм рада са тачним освртом шта би се финансирало средствима добијеним од локалне управе. Програм и захтев достављени неколико пута почев од јула 2012.  године, али одговор по истима није добијен.

 

Треба истаћи и и један пример добре сарадње Удружења и локалне управе.По издавању решења за локалне комуналне таксе за 2013. годину које су увећане и до 1609 % у односу на 2012. годину, Удружење, у име свих предузетника града, доставило је приговор по овом питању. Врло брзо реаговала је локална управа и таква решења су повучена и није дошло до реализације истих.Међутим после неколико месеци, донета је нова одлука, нешто мало повољнија за предузетнике.

Пошто је по свим наведеним питањима достављен већи број захтева, било више усмених разговора, а конкретно без иједног реализованог захтева или договора, Удружење неће више бити иницијатор за обављање нових разговора или достављање нових захтева, па предлаже закључке:

 

  1. Обавестити руководство СНС на републичком нивоу и Асоцијацију малих и средњих предузећа и предузетника Србије који су потписници споразума, да нису испоштоване одредбе члана 5. Споразума. Удружење и даље тражи примену обавезе из наведеног члана, односно избор члана Удружења предузетника за пуноправног члана градског већа
  2. Градоначелник и општинско руководство СНС да испуне обећања дата у предизборној активности по питању пуне сарадње са приватним сектором, односно предузетницима
  3. Локална управа и јавна предузећа да утврде услове који су од битног утицаја за развој предузетништва, искључиво производних делатности ( слободне локације, висина и рокови плаћања накнаде за грађевинско земљиште , услови прикључења на инфраструктуру, издавање потребних сагласности и дозвола и др.)
  4. Потписивање споразума Удружења предузетника са јавним предузећима и локалном управом о обавези обавештавања Удружења о свим јавним набавкама добара и услуга, како би предузетници самостално или у конзорцијуму могли да учествују на конкурсу за избор добављача роба или извршилаца услуга.
  5. Због неодговарајуће кадровске опремљености и локалне управе и Удружења предузетника за рад на развоју привредних делатности, сагледати потребу отварања радног места менаџера (или неки други назив) за развој производних делатности, и предузетништва.Радно место би било у оквиру локалне управе, а место рада или у просторијама локалне управе или у просторијама Удружења.
  6. У циљу финансирања реализације делатности Удружења ( инвестициони програми, сајмови и сл.) да локална управа од наплаћене таксе за истицање фирме 10 % средстава редовно преноси на рачун Удружења.
  7. За 26.06.2014.године ( могуће евентуално мање померање термина због укључивања присуства позваних на састанак ) Скупштина Удружења заказује састанак предузетника уз позив за присуство представника: локалне управе и јавних предузећа, Министарства привреде, предесника сранака коалиције на власти града Ужица, новоосноване Привредне коморе малих и средњих предузећа и предузетника.
  8. Наступити у медијима са упознавањем предузетника и грађана о предложеним активностима Удружења, а после заједничког састанка о резултатима састанка и заједничким активностима (или неактивностима) на развоју привредних делатности и предузетништва.