Јавни позив за обуку и тренинг малих средњих предузећа

Рок за пријаву: четвртак, 15. новембар 2012.

Програм интегрисане подршке иновацијама, који финансира Европска унија и реализује се у сарадњи са Министарством финансија и привреде, Националном агенцијом за регионални развој и Министарством просвете, науке и технолошког развоја, расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ
за обуку и тренинг малих и средњих предузећа у оквиру Програма за унапређење иновација 

Пројекат интегрисане подршке иновацијама (IISP) финансира Европска унија у циљу подстицања конкурентности и економског раста у Републици Србији, кроз јачање иновација у малим и средњим предузећима. Сврха ПРОГРАМА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ИНОВАЦИЈА, који се релизује кроз овај пројекат, је да подстакне технолошке иновације у малим и средњим предузећима кроз бесплатну обуку и тренинг за започињање и реализовање иновативних активности.

Програм за унапређење иновација обезбеђује техничко-консултантску подршку за 300 малих и средњих предузећа кроз обуку, тренинг и консалтинг у области стратешког планирања и реализовања иновација за следеће активности:
• развој новог или побољшање постојећег производа или услуге;
• увођење новог или побољшање постојећег процеса производње;
• унапређење организационе структуре предузећа;
• унапређење маркетинг стратегије предузећа;
• повезивање малих и средњих предузећа са организацијама за подршку иновацијама и  иновационим мрежама (Европска мрежа за предузетништво и др.)
• повезивање малих и средњих предузећа са локалним иновационим инфо центрима, који предузећима могу пружити корисне информације за развој технологије, производа или пословног процеса;
• повезивање малих и средњих предузећа са технолошким брокерима, који помажу компанијама да пронађу нове технологије за унапређење и развој производа, услуга или пословних процеса  односно подстичу трансфер технологија од научно-истраживачких институција ка иновативним предзећима.

Критеријуми за учешће у програму:
За подршку Програма за унапређење иновација могу да се пријаве предузећа која испуњавају следеће услове:
– Да су регистрована на територији Србије у Агенцији за привредне регистре;
– Да спадају у категорију малих и средњих предузећа (у складу са дефиницијом Европске уније – препоруком Европске комисије 2003/361/EC) што подразумева:
o Да имају између 10 – 250 запослених;
o Да су у 2011. години имала годишњи промент мањи од 50 милиона евра или вредност укупне имовине мању од 43 милиона евра;
– Да се баве производњом производа или пружањем услуга у следећим секторима:
1. Производња основних фармацеутских производа и препарата;
2. Производња рачунара, електронских и оптичких производа;
3. Прозводња хемикалија и хемијских производа;
4. Производња електричне опреме; машина и опреме; моторних возила, приколица и полуприколица, као и остале опреме за транспорт;
5. Производња производа од гуме и пластике; осталих неметалних производа, основних метала и металних производа, осим машина и опреме;
6. Издавачка делатност (укључујући и издавање софтвера);
7. Телекомуникације;
8. Рачунарско програмирање, консултантске и повезане делатности;
9. Остале информационе услужне делатности;
10. Производња прехрамбених производа.

Припадност једном од наведених сектора није искључив услов за пријаву. За подршку се могу пријавити и предузећа која не припадају наведеним секторима, али која су иновативна и могу имати користи од подршке Програма за унапређење иновација.

Начин пријављивања

Документа за пријављивање могу се преузети у просторијама Програма интегрисане подршке иновацијама, Пајсијева 4, III/12, 11 000 Београд или на интернет страници www.iisp.rs – Регистрација за подршку. За детаљније информације можете се обратити на телефон 011/ 3620 932.

Позив за Програм за унапређење иновација у малим и средњим предузећима је отворен до 15. новембра 2012. године.

Попуњену пријаву и пратећу документацију можете послати на адресу Пајсијева 4, III/12, 11 000 Београд или на e-mail адресу sme.innovation@iisp.rs.

Обавештење о избору

Програм интегрисане подршке иновацијама ће обавестити одабрана предузећа и позвати их да приступе потписивању уговора за учешће у Програму за унапређење иновација.

Конкурсна документација