ПРОГРАМ ФОНДА ЗА РАЗВОЈ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗА 2013.ГОДИНУ

I ОСНОВНИ ЦИЉЕВИ

Право на коришћење средстава Фонда имаће привредни субјекти на подручју Републике Србије, који доставе финансијске известаје за предходне две године у којима није исказан губитак и то:

-привредни субјекти који су у већинском приватном или државном власништву, осим јавних предузећа

-привредни субјекти који имају учешће друштвеног капитала мање од 40%

Кредити и гаранције Фонда се могу користити за кредитирање, односно за обезбеђивање потраживања свих привредних грана, осим за:

-организовање игара на срећу, лутрија и сличних делатности

-производњу и промет било ког производа или активности, које се према домаћим прописима или међународним конвенцијама и споразумима, сматрају забрањеним

-производњу и промет нафте и нафтних деривата.

II УСЛОВИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ФОНДА

Инвестициони кредити че се одобравати са роком отплате до 6 година и одложеним роком отплате до једне године.Каматна стопа је:

-2,5% на годишњем нивоу уколико је средство обезбеђења гаранција/авалирана меница пословне банке, а у осталим случајевима 4% на годишњем нивоу, уз примену валутне клаузуле.Отплата кредита вршиће се у томесечним ануитетима.

Кредити за трајна обртна средства и рефинансирање постојећих кредита че се одобравати са роком отплате до 2 године и одложеним роком отплате до 12 месеци.Каматна стопа је 2,8% на годишњем нивоу уколико је средство обезбеђења гаранција/авалирана меница пословне банке, а у осталим случајевима 4% на годишњем нивоу.

За издате гаранције привредним субјектима Фонд ће наплаћивати провизију у висини од 1,8%годишње од износа гаранције.

Минимални износ кредита/гаранције, за правна лица не може бити мањи од 2.000.000,00 динара;максимални годишњи износ укупно одобрених кредита /гаранцијаповезаним лицима  не може бити већи од:-100.000.000,00 динара за мала привредна друштва; -200.000.000,00 динара за средња и 300.000.000,00 за велика привредна друштва