СПИСАК НАКНАДА КОЈЕ СУ УКИНУТЕ НА СЕДНИЦИ ВЛАДЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ОДРЖАНОЈ 14.9.2012. ГОДИНЕ


1. Накнада за заштиту, коришћење и унапређивање општекорисних функција шума

2. Накнада за утврђивање испуњености услова за производњу и промет из области пољопривредне и прехрамбене индустрије

3. Накнада трошкова поступка за захтев за утврђивање услова за одгајивачке организације и организације са посебним овлашћењима

4. Накнада за утврђивање испуњености услова за обављање производње и преглед пошиљки приликом увоза, односно извоза грожђа, шире, вина и других производа

5. Трошкови обављања послова везаних за географско порекло, контроле производње грожђа намењеног за производњу вина са географским пореклом, контроле производње вина са географским пореклом, као и испитивање квалитета и сензорског оцењивања вина

6. Трошкови за регистрацију објекта у домаћинству за производњу млека и производе од млека

7. Трошкови обавезне дезинфекције моторних возила приликом уласка у Републику Србију

8. Трошкови поступка регистрације објекта за обављање послова дезинфекције, дезинсекције и дератизације

9. Накнада за трошкове регистрације објекта за држање и узгој животиња, сточних пијаца, откупних места и објеката за сакупљање, ускладиштење и прераду сировина и отпадака животињског порекла

10. Сливна водна накнада од правних лица за грађевинско земљиште, објекте, односно простор намењен за обављање привредне и друге делатности, стамбене објекте, објекте саобраћајне инфраструктуре и добра у општој употреби

11. Сливна водна накнада од правних лица за пољопривредно земљиште

12. Сливна водна накнада од правних лица за шумско земљиште

13. Сливна водна накнада од физичких лица на основу решења Пореске управе за пољопривредно земљиште

14. Сливна водна накнада од физичких лица на основу решења Пореске управе за шумско земљиште

15. Сливна водна накнада од физичких лица на основу решења Пореске управе за грађевинско земљиште, објекте, односно простор намењен за обављање привредне и друге делатности, стамбене објекте, објекте саобраћајне инфраструктуре и добра у општој употреби

16. Накнада за возила на моторни погон – део накнаде за загађивање животне средине који се односи на возила на моторни погон

17. Издавање сагласности на пројекат мера радијационе сигурности и безбедности

18. Издавање решења за коришћење нуклеарног материјала

19. Издавање и продужење лиценце за обављање радијационе делатности (Све делатности изузев медицине/стоматологије)

20. Издавање и продужење лиценце за обављање радијационе делатности у медицини – рендген дијагностици (по једном извору зрачења)

21. Издавање и продужење лиценце за обављање радијационе делатности у стоматологији (по једном извору зрачења)

22. Издавање и продужење лиценце за обављање радијационе делатности у медицини – радиотерапија

23. Издавање и продужење лиценце за обављање радијационе делатности у медицини – нуклеарна медицина

24. Издавање и продужење лиценце за обављање нуклеарне активности

25. Издавање дозволе за промет извора јонизујућих зрачења

26. Издавање дозволе за промет нуклеарних материјала

27. Издавање решења за коришћење извора јонизујућих зрачења

28. Накнада за стручну процену података које доставља извозник ради спровођења поступка претходног обавештења и ПИЦ поступка

29. Накнада за продужење дозволе за обављање делатности промета и дозволе за коришћење нарочито опасних хемикалија

30. Накнада за процену техничког досијеа о сурфактанту

31. Такса за предлог за покушај поравнања

32. Такса за враћање тестамента на чување

33. Такса за поднеске којим се тражи издавање уверења

34. Такса за приговор пребијања

35. Такса за другостепену одлуку, осим ако се њом потвђује у целости првостепена одлука или се мериторно одлучује

36. Такса за одлуку о ванредном правном леку, осим ако се одбија захтев из ванредног правног лека или одбацује ванредни правни лек

37. Такса за приговор против платног налога

38. Такса за предлог за повраћај у пређашње стање

39. Такса за издавање усменог пуномоћја, отказ или опозив пуномоћја на записник, судско обавештење о опозиву или отказу пономоћја

40. Такса за разматрање завршених предмета

41. Висина накнаде за потврду о праву на испитивање здравствене способности летачког особља, контролора летења и кабинског особља

42. Накнада за прикључење прилазног пута на јавни пут

43. Накнада за изградњу комерцијалних објеката којима је омогућен приступ са јавног пута

44. Накнада за прекомерно коришћење државног пута, његовог дела или путног објекта

45. Годишња накнада за моторна возила, тракторе и прикључна возила

46. Годишња накнада за остала возила на моторни погон

47. Надокнада за изградњу и одржавање јавних и блоковских склоништа

48. Средства правних лица која за осигурање од пожара своје имовине оснивају властите осигуравајуће фондове у висини 3% од премије осигурања од пожара у корист Буџетског фонда за ванредне ситуације

49. Средства остварена на основу издвајања осигуравајућих друштава у висини 5% од наплаћене премије осигурања од пожара и других опасности у корист Буџетског фонда за ванредне ситуације

50. Средства остварена на основу издвајања осигуравајућих друштава у висини 5% од прихода наплаћеног обавезног осигурања транспорта опасних материја у друмском, железничком, речном и ваздушном саобраћају у корист Буџетског фонда за ванредне ситуације

51. Средства наплаћена од привредних субјеката на годишњем нивоу, који се баве производњом, прерадом, ускладиштењем, дистрибуцијом и продајом запаљивих течности, експлозивних материја и гасова, по основу укупних инсталационих капацитета ускладиштења и главне мерне регулационе станице на магистралном гасоводу у корист Буџетског фонда за ванредне ситуације

52. Средства остварена по основу 1% прихода од продаје улазница за спортске догађаје, по пријављеном догађају Министарству унутрашњих послова у корист Буџетског фонда за ванредне ситуације

53. Трошкови полагања усменог (теоријског) дела стручног испита за туристичког водича

54. Туристичка накнада

55. Накнаде за трошкове приватизације

56. Накнада за објављивање статута

57. Накнада за објављивање на интернет страни Агенције података од значаја за пословање и правни промет као што су број телефона, факса, интернет адреса, адреса електронске поште, бројеви рачуна у банкама и др.

58. Накнада за финансијске извештаје који су састављени применом посебне апликације Агенције

59. Накнада у случају кад подносилац финансијског извештаја на захтев Агенције не отклони недостатке у прописаном року, плаћа посебну накнаду за додатну обраду финансијског извештаја

60. Накнада за регистрацију замене редовних годишњих финансијских извештаја, односно консолидованих финансијских извештаја у складу са прописима, накнада износи за обвезнике ревизије

61. Накнада за регистрацију замене редовних годишњих финансијских извештаја, односно консолидованих финансијских извештаја у складу са прописима, накнада износи за остале обвезнике достављања финансијских извештаја

62. Накнада за додатну обраду када подносилац на захтев Агенције не отклони недостатке

63. Накнада за објављивање документације по захтеву за замену објављене документације